PSALM 32

Psalm 32


Informatie en bladmuziek over Psalm 32

Tekst en zang 1773 en Datheen

Product vergelijk (0)


18 Koraalvoorspelen - Dick Sanderman

18 Koraalvoorspelen - Dick Sanderman

Sanderman, Dick

18 Koraalvoorspelen van Dick SandermanInhoud:Psalm 6, 25, 32, 42, 72, 84, 89, 116, 118 en 119."De da..

€ 8,95

Commentaar op de Psalmen 1 - Jochem Douma

Commentaar op de Psalmen 1 - Jochem Douma

Douma, Jochem

Commentaar op de Psalmen 1 van Jochem Douma Commentaar op Psalm 1-41 Dit nieuwe commentaar op de..

€ 29,90

Compositie - Diverse componisten

Compositie - Diverse componisten

Berg, Margriet van den, Kleermaker, Klaas, ...

Compositie van diverse componisten Vier bewerkingen voor orgel bekroond in de prijsvraag 2012 van..

€ 15,95

Dan zal, na zoveel gunstbewijzen - Leen Schippers

Dan zal, na zoveel gunstbewijzen - Leen Schippers

Schippers, Leen

Dan zal, na zoveel gunstbewijzen van Leen SchippersKerstsuite voor orgelInhoud:Psalm 3Psalm 123Psalm..

€ 11,50

Ken Hem in al uw wegen - Theodorus van der Groe

Ken Hem in al uw wegen - Theodorus van der Groe

Groe, Theodorus van der

Ken Hem in al uw wegen van Theodorus van der GroeEen bundeling van vijf preken. Schriftuurlijk en be..

€ 10,90

Kinderen zingen geliefde Psalmen

Kinderen zingen geliefde Psalmen

Eilander, Peter, Visser, W.

Kinderen zingen geliefde Psalmen Dirigent: dhr. W. Visser - Organist: Peter EilanderNummers: 1. Psa..

€ 14,95

Koraalbewerkingen - Dries van den Berg

Koraalbewerkingen - Dries van den Berg

Berg, Dries van den

Koraalbewerkingen van Dries van den BergPsalm 32, 42, 72 en 107 ..

€ 9,95

Mijn God U zal ik eeuwig loven - Gerrit Jan van de Werfhorst

Mijn God U zal ik eeuwig loven - Gerrit Jan van de Werfhorst

Werfhorst, Gerrit Jan van de

Mijn God, U zal ik eeuwig loven van Gerrit Jan van de WerfhorstInhoud: Psalm 32Psalm 45Psalm 52Ps..

€ 9,95

Onder kerktijd 1 - Jan Bouman

Onder kerktijd 1 - Jan Bouman

Bouman, Jan

Onder kerktijd 1 van Jan Bouman Inhoud: Psalm 2Psalm 17Psalm 18Psalm 21Psalm 22Psalm 32Psalm 38Ps..

€ 14,50

Psalm 33 en 4 koraalvoorspelen - C. de Wolf

Psalm 33 en 4 koraalvoorspelen - C. de Wolf

Wolf, Cornelis de

Psalm 33 en 4 koraalvoorspelen van C. de Wolf Inhoud Boek 9:Psalm 33Psalm 32..

€ 6,50

Psalm 51 en 32 en 42 - Gerrit Jan van de Werfhorst

Psalm 51 en 32 en 42 - Gerrit Jan van de Werfhorst

Werfhorst, Gerrit Jan van de

Psalm 51/32 en 42 van Gerrit Jan van de WerfhorstInhoud: Psalm 51 en 32 Psalm 42 ..

€ 10,95

Psalmen - Daniëlle van Laar

Psalmen - Daniëlle van Laar

Laar, Daniëlle van

Psalmen van Danielle van Laar Daniëlle van Laar - dwarsfluit Mark Brandwijk - orgel. Op veler..

€ 15,00

Weergeven 1 t/m 12 van in totaal 36

Psalm 32

1 Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.
2 Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.
3 Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen den gansen dag.
4 Want Uw hand was dag en nacht zwaar op mij; mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Sela.
5 Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE; en Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Sela.
6 Hierom zal U ieder heilige aanbidden in vindenstijd; ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken.
7 Gij zijt mij een Verberging; Gij behoedt mij voor benauwdheid; Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela.
8 Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.
9 Weest niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, hetwelk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genake.
10 De goddeloze heeft veel smarten, maar die op den HEERE vertrouwt, dien zal de goedertierenheid omringen.
11 Verblijdt u in den HEERE, en verheugt u, gij rechtvaardigen! en zingt vrolijk, alle gij oprechten van harte!

Psalm 32

Vers 1
Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven;
Die van de straf voor eeuwig is ontheven;
Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt,
Voor 't heilig oog des HEEREN is bedekt.
Welzalig is de mens, wien 't mag gebeuren,
Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren,
En die in't vroom en ongeveinsd gemoed,
Geen snood bedrog, maar blank' oprechtheid voedt.

Vers 2
Toen 'k zweeg en U mijn ongerechtigheden,
Weerhouden door de vrees, niet heb beleden,
Verouderden mijn beend'ren door geklag,
In mijn gebrul en angst den gansen dag.
Want, HEER, Uw hand, die mij bezocht met plagen,
Deed dag en nacht mij zware smarten dragen;
Mijn levenssap droogd' uit van uur tot uur,
Gelijk het land door zomerzonnevuur.

Vers 3
'k Bekend', o HEER, aan U oprecht mijn zonden;
'k Verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden;
Maar ik beleed na ernstig overleg,
Mijn boze daân; Gij naamt die gunstig weg.
Dies zal tot U een ieder van de vromen,
In vindenstijd, met ootmoed smekend, komen;
Een zee van ramp moog' met haar golven slaan,
Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan.

Vers 4
Gij zijt mij, HEER, ter schuilplaats in gevaren;
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren;
G' Omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt,
Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt.
Mijn leer zal u, o mens, naar't recht doen hand'len,
En wijzen u den weg dien gij zult wand'len;
Ik zal u trouw verzellen met mijn raad,
Terwijl mijn oog op u gevestigd staat.

Vers 5
Wil toch niet stug, gelijk een paard, weerstreven,
Of als een muil, door domheid voortgedreven;
Gebit en toom, door 's mensen hand bestierd,
Beteug'len 't woest en redeloos gediert';
Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen;
Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen;
Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen,
Ziet zich omringd met Zijn weldadigheên.

Vers 6
Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken,
Verheugd in God, naar waarde nooit te danken;
Zingt vrolijk, roemt Zijn deugden t' allen tijd,
Gij, die oprecht van hart en wandel zijt

Psalm 32

Vers1
Wel hem, die zijn misdaad, die hij bedreven
Heeft, van God uit genade werdt vergeven;
Over wien God Zijn barmhartigheid strekt,
Daardoor Hij zijn boosheden gans bedekt.
Hoe gelukzalig is die mens bevonden,
Dien God niet toe en rekent zijne zonden!
In wiens geest niet woont enige schalkheid,
Noch geen bedrog ofte geveinsdigheid.

Vers 2
In mijn ellend', 't zij dat ik heb gezwegen
Ofte geweend, (zo ik doe allerwegen,
Schreiende tot U altijd dag en nacht),
Zo zijn toch mijn gebeenten gans versmacht.
Ik heb Uwe hand gevoeld, Heer almachtig,
Zeer straf, om mijner zonden wil voordachtig;
Zodat mijn sap geweest is door mijn leed,
Gans gelijk de droogten des zomers heet.

Vers 3
Maar mijn zonden heb ik U bekend, Heere!
En niet bedekt; dies sprak ik benauwd zere;
Ik wil den Heer belijden mijn misdaad,
En Gij vergaaft mij al mijn zonden kwaad,
Hierom zullen U tot bekwame tijden,
Alle heil'gen bidden in kruis en lijden,
Zodat hen der benauwdheid watervloed
Niet schaden zal door Uw genade goed.

Vers 4
Gij zijt mijn borcht, die mij altijd bewaret
En mij behoedt, dat mij geen angst bezwaret;
Als Gij mij verlost en bewaart altijd,
Gij geeft mij oorzaak van zingen verblijd.
Komt al tot mij, Ik wil u onderwijzen
Den weg, dien gij gaan moet niet om volprijzen;
En met Mijn ogen zal Ik met bescheid
U recht wijzen en geven dat geleid'.

Vers 5
Wilt den muilen noch den paarden tot dezen
Die niet verstaan toch gans niet gelijk wezen;
Die gij een gebit legget in den mond,
Als zij moedwillig zijn t' eniger stond.
De godd'loze wordt getemd door veel plagen,
Door tegenheid en ook zeer zware slagen;
Maar die vertrouwt op Gods genade bloot,
Zal omvangen zijn met Zijn goedheid groot.

Vers 6
Gij oprechten wilt u in God verblijden,
Zijn goedigheid wilt al t' zamen belijden.
Gij vromen, weest vrolijk ende verheugd,
Roemt onzen God op 't hoogste dat gij meugt.