PSALM 6

Psalm 6


Informatie en bladmuziek over Psalm 6

Tekst en zang 1773 en Datheen

Product vergelijk (0)


10 korte koraalvoorspelen - Jan Bonefaas

10 korte koraalvoorspelen - Jan Bonefaas

Bonefaas, Jan

10 korte koraalvoorspelen van Jan Bonefaas Inhoud:Gezang 285Psalm 6Psalm 23 Psalm 84Psalm 85Psalm..

€ 12,95

15 voorspelen bij bekende Psalmen - Harke Iedema

15 voorspelen bij bekende Psalmen - Harke Iedema

Iedema, Harke

15 voorspelen bij bekende Psalmen van Harke Iedema1. Psalm 62. Psalm 213. Psalm 384. Psalm 435. Psal..

€ 10,95

150 psalmen deel 1 - Nico de Mes

150 psalmen deel 1 - Nico de Mes

Mes, Nico de

150 psalmen deel 1 van Nico de MesInhoud:Psalmen 1-15 ..

€ 13,45

18 Koraalvoorspelen - Dick Sanderman

18 Koraalvoorspelen - Dick Sanderman

Sanderman, Dick

18 Koraalvoorspelen van Dick SandermanInhoud:Psalm 6, 25, 32, 42, 72, 84, 89, 116, 118 en 119."De da..

€ 8,95

2 Psalmpartita’s - Jan J. van den Berg

2 Psalmpartita’s - Jan J. van den Berg

Berg, Jan J. van den

2 Psalmpartita’s van Jan J. van den Berg Inhoud:Psalm 5Psalm 6..

€ 11,95

6 Koraalbewerkingen - Leen Schippers

6 Koraalbewerkingen - Leen Schippers

Schippers, Leen

6 Koraalbewerkingen van Leen SchippersInhoud:Voorspel en koraal Psalm 72:10Voorspel en koraal Psalm ..

€ 12,95

Boetepsalmen voor orgel - Paul Wols

Boetepsalmen voor orgel - Paul Wols

Wols, Paul

Boetepsalmen voor orgel van Paul Wols PraeludiumInhoud: Psalm 6, vier variatiesPsalm 38. twee vari..

€ 15,95

Commentaar op de Psalmen 1 - Jochem Douma

Commentaar op de Psalmen 1 - Jochem Douma

Douma, Jochem

Commentaar op de Psalmen 1 van Jochem Douma Commentaar op Psalm 1-41 Dit nieuwe commentaar op de..

€ 29,90

Contrapuntische Psalmkoralen 01 - Wim van der Steen

Contrapuntische Psalmkoralen 01 - Wim van der Steen

Steen, Wim van der

Contrapuntische Psalmkoralen 01 van Wim van der SteenInhoud:Psalmen 1 t/m 15..

€ 10,95

De Psalmen 1-30 - Johannes Calvijn

De Psalmen 1-30 - Johannes Calvijn

Calvijn, Johannes

De Psalmen 1-30 van Johannes Calvijn Calvijn.org stelt zich ten doel bekendheid te geven aan het le..

€ 19,75

Drie Psalmen voor orgel -  Jos Moeke

Drie Psalmen voor orgel - Jos Moeke

Moeke, Jos

Drie Psalmen voor orgel van Jos MoekeInhoud: meditatie: Psalm 6Kleine fantasie: psalm 24Aria: Psalm..

€ 9,95

Eenvoudige Psalmimpressies voor piano - Gerrit Koele

Eenvoudige Psalmimpressies voor piano - Gerrit Koele

Koele, Gerrit

Eenvoudige Psalmimpressies voor piano van Gerrit KoeleInhoud:1. Psalm 68 (36)2. Psalm 63. Psalm 62 (..

€ 10,95

Weergeven 1 t/m 12 van in totaal 59

Psalm 6

1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth, op de Scheminith. O HEERE, straf mij niet in Uw toorn, en kastijd mij niet in Uw grimmigheid!
2 Wees mij genadig, HEERE, want ik ben verzwakt; genees mij, HEERE, want mijn beenderen zijn verschrikt.
3 Ja, mijn ziel is zeer verschrikt; en Gij, HEERE, hoe lange?
4 Keer weder, HEERE, red mijn ziel; verlos mij, om Uwer goedertierenheid wil.
5 Want in den dood is Uwer geen gedachtenis; wie zal U loven in het graf?
6 Ik ben moede van mijn zuchten; ik doe mijn bed den gansen nacht zwemmen; ik doornat mijn bedstede met mijn tranen.
7 Mijn oog is doorknaagd van verdriet, is veroud, vanwege al mijn tegenpartijders.
8 Wijkt van mij, al gij werkers der ongerechtigheid; want de HEERE heeft de stem mijns geweens gehoord.
9 De HEERE heeft mijn smeking gehoord; de HEERE zal mijn gebed aannemen.
10 Al mijn vijanden zullen zeer beschaamd en verbaasd worden; zij zullen terugkeren, zij zullen in een ogenblik beschaamd worden

Psalm 6

Vers 1
O HEER', Gij zijt welda - - dig;
Straf mij niet ongenadig
In Uwen toornegloed,
Ai, matig Uw kastijden;
Sla mij met medelijden,
Gelijk een vader doet.

Vers 2
Vergeef mij al mijn zon - den,
Die Uwe hoogheid schonden;
Ik ben verzwakt, o HEER!
Genees mij, red mijn leven;
Gij ziet mijn beend'ren beven;
Zo slaat Uw hand mij neer.

Vers 3
Mijn ziel, gans neergebo - gen,
Schrikt voor Uw heilig' ogen,
In dezen jammerstaat.
Hoe lang zal ik nog klagen?
Hoe lang Uw gramschap dragen,
O HEER, mijn toeverlaat?

Vers 4
Keer eind'lijk, HEER, toch we - der;
Mijn ziel buigt zich terneder,
Ai, red haar van 't verderf;
Sla mijn ellende gade,
Tot roem van Uw genade,
En help mij, eer ik sterf.

Vers 5
Want wie kan, na 't verschei - den,
Op aarde meer verbreiden,
Uw grootheid en Uw lof?
Wie zal Uw gunstbewijzen,
In 't zwijgend graf ooit prijzen?
U zingen in het stof?

Vers 6
Uw strenge geselroe - de,
Maakt mij van 't zuchten moede,
Verteert geheel mijn kracht;
Ik voel Uw slagen klemmen,
En doe mijn bedde zwemmen
In tranen, al den nacht.

Vers 7
Mijn oog is rood gekre - ten,
Van tranen uitgebeten,
Verouderd en doorknaagd;
Daar ik, in mijn ellenden,
Door al mijns vijands benden,
Verdrukt word en gejaagd.

Vers 8
Mijn ziel grijp moed: wijkt bo - zen,
Vlucht van mij weg, godd'lozen:
De HEER heeft mijne klacht,
Met toegenegen oren,
Genadig willen horen,
En al mijn smart verzacht.

Vers 9
De HEER' wild' op mijn ker - men,
Zich over mij ontfermen;
Hij heeft mijn stem verhoord,
De HEER zal, op mijn smeken,
Geen hulp mij doen ontbreken;
Hij houdt getrouw Zijn woord.

Vers 10
Hij zal mijn haters we - ren,
Hen straks terug doen keren,
Beschaamd, en vol van schrik;
Zijn grimmigheid, aan 't blaken,
Zal hen te schande maken,
Zelfs in een ogenblik.

Psalm 6

Vers 1
Wil mij niet straffen, Heere,
Die misdaan heb zo zere,
In enen grammen zin;
In Uwen toorn vervaarlijk,
Kastijd mij niet zo zwaarlijk
Als ik wel waardig bin.

Vers 2
Maar wil U, Heer ontfermen
En over mij erbermen;
Ik ben zeer zwak altijd.
Wil mij gezondheid geven,
Want mijn ziel en lijf beven
In deze mijnen strijd.

Vers 3
Mijn geest hem ook ontstellet.
Zwaar verschrikken mij kwellet,
Vreze maken mij onvro.
O Heere! hoog geprezen,
Hoe lange zal 't nog wezen,
Dat ik moet blijven zo?

Vers 4
Ach! wil U tot mij keren,
Wil ook van mij toch weren
 
Deez' benauwdheid niet klein.
Zeer groot zijn mijn misdaden;
Maar uit louter genaden
Maak mij, Heer, daarvan rein.

Vers 5
Want in den dood zeer wrede,
Wie is 't die daar verbrede
Uw lof en eer bekwaam?
Niemand zal in der helle
Uwen prijs schoon vertellen.
Noch danken Uwen Naam.

Vers 6
Ik ben moed' en verslagen
Van gans den nacht te klagen.
Ik doe zwemmen voorwaar
Mijn bedde, met mijn wenen,
En mijn leger met enen
In mijn tranen eenpaar.

Vers 7
Mijn gedaante met allen
Is nu, Heer, gans vervallen
Door gedurig geklag;
Omdat aan alle zijden
Mijn vijanden verblijden
Voor mij met groot gelach.

Vers 8
Gij bozen, wilt nu wijken:
Gij wreden desgelijke;
Vertrekt nu haast van hier.
God heeft mijn treurig klagen
Naar Zijn goed welbehagen,
Verhoord zeer goedertier.

Vers 9
God en wil niet verachten
Mijn gebed noch mijn klachten;
Maar hoort mij t' Zijner eer.
Mijn beden Hem bewegen,
Ik heb van Hem verkregen
Mijn begeerten en meer.

Vers 10
Daarom zijn nu met schande
Bezwaard al mijn vijanden,
Verbaasd zijn zij gewis.
Terug moeten zij keren,
Met schaamte en onere;
Want mij God zo goed is.