PSALM 8

Psalm 8


Informatie en bladmuziek over Psalm 8

Tekst en zang 1773 en Datheen

Product vergelijk (0)


Orgelcahier 2 - Nico de Mes

Orgelcahier 2 - Nico de Mes

Mes, Nico de

Orgelcahier 2 - Nico de MesInhoud:Psalm 8Op bergen en in dalen en overal is GodO Herder Israëls, nee..

€ 10,95

Geliefde Psalmen - Psalmzangkoor Crescendo

Geliefde Psalmen - Psalmzangkoor Crescendo

Crescendo, Psalmzangkoor, Steenbeek, Berend van

Geliefde Psalmen van Psalmzangkoor Crescendo Niet-ritmische koor- en samenzang vanuit de Oude Kerk ..

€ 6,95 € 14,95

150 psalmen deel 1 - Nico de Mes

150 psalmen deel 1 - Nico de Mes

Mes, Nico de

150 psalmen deel 1 van Nico de MesInhoud:Psalmen 1-15 ..

€ 13,45

6 impressies over Psalm 8 - Christiaan Ingelse

6 impressies over Psalm 8 - Christiaan Ingelse

Ingelse, Christiaan

6 impressies over Psalm 8 van Christiaan IngelseInhoud:O Here, onze HereUit de mond van kinderenAans..

€ 11,95

67 voorspelen bij Psalmen - Dick Troost

67 voorspelen bij Psalmen - Dick Troost

Troost, Dick

67 voorspelen bij Psalmen van Dick Troost Voor orgelHet kerkelijk jaar rondInhoud:Psalm 2Psalm 8P..

€ 20,00

Aria en koor uit Messiah - Georg Friedrich Handel

Aria en koor uit Messiah - Georg Friedrich Handel

Handel, Georg Friedrich, Blok, Johan

Aria en koor uit Messiah van Georg Friedrich HandelInhoud:Psalm 122, 8, 68 en 126..

€ 10,95

Commentaar op de Psalmen 1 - Jochem Douma

Commentaar op de Psalmen 1 - Jochem Douma

Douma, Jochem

Commentaar op de Psalmen 1 van Jochem Douma Commentaar op Psalm 1-41 Dit nieuwe commentaar op de..

€ 29,90

Contrapuntische Psalmkoralen 01 - Wim van der Steen

Contrapuntische Psalmkoralen 01 - Wim van der Steen

Steen, Wim van der

Contrapuntische Psalmkoralen 01 van Wim van der SteenInhoud:Psalmen 1 t/m 15..

€ 10,95

De Psalmen 1-30 - Johannes Calvijn

De Psalmen 1-30 - Johannes Calvijn

Calvijn, Johannes

De Psalmen 1-30 van Johannes Calvijn Calvijn.org stelt zich ten doel bekendheid te geven aan het le..

€ 19,75

Een bundel van stralen - Margriet van den Berg

Een bundel van stralen - Margriet van den Berg

Berg, Margriet van den

Een bundel van stralen van Margriet van den BergInhoud: Psalm 8Psalm 26Psalm 50Psalm 146..

€ 10,95

Geestelijke liederen serie piano 05 Psalmen

Geestelijke liederen serie piano 05 Psalmen

Geestelijke liederen serie 05 Psalmen - pianoInhoud:Psalm 6Psalm 8Psalm 25Psalm 64Psalm 66Psalm 75Ps..

€ 12,50

In Psalmen u gewijd - Crescendo Tholen

In Psalmen u gewijd - Crescendo Tholen

Crescendo, Christelijk Gemengde Zangvereniging, Heijboer, Paul, ...

In Psalmen u gewijd van Crescendo Tholen Christelijk Gemengde Zangvereniging Crescendo uit Tholen o..

€ 16,90

Weergeven 1 t/m 12 van in totaal 46

Psalm 8

1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Gitthith. O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde! Gij, die Uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen.
2 Uit den mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, om Uwer tegenpartijen wil, om den vijand en wraakgierige te doen ophouden.
3 Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt;
4 Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?
5 En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond?
6 Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet;
7 Schapen en ossen, alle die; ook mede de dieren des velds.
8 Het gevogelte des hemels, en de vissen der zee; hetgeen de paden der zeeën doorwandelt.
9 O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!

Psalm 8

Vers 1
HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen!
Hoe wordt Uw naam op aard' alom geprezen!
Gij, die den glans van Uwe majesteit
Hebt boven lucht en heem'len uitgebreid.

Vers 2
Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden
Uit kind'ren, ja, uit zuigelingen monden;
Zo breekt Uw hand des vijands boos geweld,
Daar Gij zijn haat en wraakzucht palen stelt.

Vers 3
Sla ik naar 't ruim der held're hemelbogen,
Dat heerlijk werk van Uwe ving'ren, d' ogen;
Zie ik bedaard den glans der zilv'ren maan,
En 't sterrenheir, door U geschapen, aan.

Vers 4
Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde!
De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde,
Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt;
En 's mensen zoon Uw teêrste liefde schenkt!

Vers 5
Gij deedt hem wel, een weinig tijds, beneden
Het eng'lenheir een rang en plaats bekleden;
Maar hebt hem ook Uw rijkste gunst betoond,
En hem met eer en heerlijkheid gekroond.

Vers 6
Gij geeft hem, wijd en zijd in alle landen,
De heerschappij der werken Uwer handen.
Ja, zet èn aard' en zee voor 's mensen zoon,
Door Uw gezag, ter voetbank van zijn troon.

Vers 7
Waar schapen zijn, of ossen in de weiden;
Waar enig vee op bergen zij of heiden;
Waar 't wild gediert' ook zwerv' in woud en veld:
Gij hebt het al in zijne macht gesteld.

Vers 8
Wat voog'len door den ruimen luchtkring zweven;
Wat vissen er in stroom en beken leven;
En wat de paân doorwandelt van de zee:
Zijn hoog bevel deelt hij aan allen mee.

Vers 9
HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen!
Hoe billijk wordt Uw grote naam geprezen;
Hoe heerlijk rolt, uit aller vromen mond,
Die grote naam door 't ganse wereldrond!

Psalm 8

Vers 1
O onze God en Heer zeer hoog geprezen,
Hoe heerlijk moet toch Uwe Name wezen!
Over 't aardrijk strekt Uw heerlijkheid schoon,
Ja wijder dan daar gaat des hemels troon.

Vers 2
Men ziet alzins Uwer kracht veel getuigen,
Zelfs in de mond der kinderen, die zuigen.
Daardoor maakt Gij tot niet ende beschaamd
Uw vijanden, door Uw kracht zeer vernaamd.

Vers 3
Maar als ik wil aanzien ende bemerken
De hemelen Heer! Uwer handen werken,
De sterren, de mane, die Gij door 't woord
Maakt ende stelt een ieder op zijn oord.

Vers 4
Alsdan spreek ik bij mij verwonderd zere:
 
Wat is toch van den armen mens, o Heere!
Dat Gij zijner alzo gedachtig zijt,
En over hem zorge draagt t' aller tijd.

Vers 5
Gij maakt hem, dat hij God schier zij gelijke.
Want Gij maakt hem overvloedig en rijke,
Van heerlijkheid die toch naakt is en bloot.
Gij maakt hem vol met veel goederen groot.

Vers 6
Gij laat hem zijn over 't werk Uwer handen,
Als een heer derzelve in alle landen.
Zonder uitnemen, alles in 't gemeen,
Hebt Gij hem onderdaan gemaakt meteen.

Vers 7
Ossen, schapen, haar wolle en haar vellen,
Die Gij op de bergen voedt zonder kwellen,
En op dat veld weiden doet overal,
In bossen, bergen en in menig dal.

Vers 8
De vliegende vogelen die wel zingen,
De vissen des meers en ook alle dingen,
Die Gij haar wezen en den adem geeft,
Maakt gij hem onderdaan, ja al wat leeft.

Vers 9
O onze God en Heer zeer hoog geprezen!
Ten rechten moet Uwe Naam heerlijk wezen.
Uwes Naams heerlijkheid in overvloed
Strekt veel wijder dan de aardbodem doet.