PSALM 8

Psalm 8


Informatie en bladmuziek over Psalm 8

Tekst en zang 1773 en Datheen

Product vergelijk (0)


150 psalmen deel 1 - Nico de Mes

150 psalmen deel 1 - Nico de Mes

Mes, Nico de

150 psalmen deel 1 van Nico de MesInhoud:Psalmen 1-15 ..

€ 13,45

6 impressies over Psalm 8 - Christiaan Ingelse

6 impressies over Psalm 8 - Christiaan Ingelse

Ingelse, Christiaan

6 impressies over Psalm 8 van Christiaan IngelseInhoud:O Here, onze HereUit de mond van kinderenAans..

€ 11,95

Contrapuntische Psalmkoralen 01 - Wim van der Steen

Contrapuntische Psalmkoralen 01 - Wim van der Steen

Steen, Wim van der

Contrapuntische Psalmkoralen 01 van Wim van der SteenInhoud:Psalmen 1 t/m 15..

€ 10,95

Psalm 8 - Renco Bakker

Psalm 8 - Renco Bakker

Bakker, Renco

Psalm 8 van Renco BakkerInhoud:Variaties over Psalm 8 ..

€ 9,95

Psalmbewerkingen 2 - Arjan van Hees

Psalmbewerkingen 2 - Arjan van Hees

Hees, Arjan van

Psalmbewerkingen 2 van Arjan van Hees Inhoud: Psalm 6Psalm 8Psalm 17Psalm 40Psalm 82Psalm 91Psalm ..

€ 14,95

Psalmbewerkingen voor orgel 1 - Margaretha Christina de Jong

Psalmbewerkingen voor orgel 1 - Margaretha Christina de Jong

Jong, Margaretha Christina de

Psalmbewerkingen voor orgel 1 van Margaretha Christina de Jong Inhoud: Psalm 01-10Opus 86..

€ 15,00

Psalmen 001-025 - Gerrit Jan van de Werfhorst

Psalmen 001-025 - Gerrit Jan van de Werfhorst

Werfhorst, Gerrit Jan van de

Psalmen 1-25 van Gerrit Jan van de WerfhorstInhoud:Psalm 1-25 ..

€ 15,95

Psalmen in voorspelen en zettingen 1 - Jan van Westenbrugge

Psalmen in voorspelen en zettingen 1 - Jan van Westenbrugge

Westenbrugge, Jan van

Psalmen in voorspelen en zettingen 1 van Jan van WestenbruggeInhoud:Psalm 1Psalm 6Psalm 8Psalm 19Psa..

€ 14,45

Psalmboek voor jonge kinderen 2 - A.C. Jacobsen-Bosma

Psalmboek voor jonge kinderen 2 - A.C. Jacobsen-Bosma

Engelen, Anita van, Jacobsen, A.C.

Psalmboek voor jonge kinderen 2 van A.C. Jacobsen-BosmaPsalmen zingen, daar kun je niet vroeg genoeg..

€ 8,95

Weergeven 1 t/m 9 van in totaal 9

Psalm 8

1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Gitthith. O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde! Gij, die Uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen.
2 Uit den mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, om Uwer tegenpartijen wil, om den vijand en wraakgierige te doen ophouden.
3 Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt;
4 Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?
5 En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond?
6 Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet;
7 Schapen en ossen, alle die; ook mede de dieren des velds.
8 Het gevogelte des hemels, en de vissen der zee; hetgeen de paden der zeeën doorwandelt.
9 O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!

Psalm 8

Vers 1
HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen!
Hoe wordt Uw naam op aard' alom geprezen!
Gij, die den glans van Uwe majesteit
Hebt boven lucht en heem'len uitgebreid.

Vers 2
Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden
Uit kind'ren, ja, uit zuigelingen monden;
Zo breekt Uw hand des vijands boos geweld,
Daar Gij zijn haat en wraakzucht palen stelt.

Vers 3
Sla ik naar 't ruim der held're hemelbogen,
Dat heerlijk werk van Uwe ving'ren, d' ogen;
Zie ik bedaard den glans der zilv'ren maan,
En 't sterrenheir, door U geschapen, aan.

Vers 4
Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde!
De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde,
Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt;
En 's mensen zoon Uw teêrste liefde schenkt!

Vers 5
Gij deedt hem wel, een weinig tijds, beneden
Het eng'lenheir een rang en plaats bekleden;
Maar hebt hem ook Uw rijkste gunst betoond,
En hem met eer en heerlijkheid gekroond.

Vers 6
Gij geeft hem, wijd en zijd in alle landen,
De heerschappij der werken Uwer handen.
Ja, zet èn aard' en zee voor 's mensen zoon,
Door Uw gezag, ter voetbank van zijn troon.

Vers 7
Waar schapen zijn, of ossen in de weiden;
Waar enig vee op bergen zij of heiden;
Waar 't wild gediert' ook zwerv' in woud en veld:
Gij hebt het al in zijne macht gesteld.

Vers 8
Wat voog'len door den ruimen luchtkring zweven;
Wat vissen er in stroom en beken leven;
En wat de paân doorwandelt van de zee:
Zijn hoog bevel deelt hij aan allen mee.

Vers 9
HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen!
Hoe billijk wordt Uw grote naam geprezen;
Hoe heerlijk rolt, uit aller vromen mond,
Die grote naam door 't ganse wereldrond!

Psalm 8

Vers 1
O onze God en Heer zeer hoog geprezen,
Hoe heerlijk moet toch Uwe Name wezen!
Over 't aardrijk strekt Uw heerlijkheid schoon,
Ja wijder dan daar gaat des hemels troon.

Vers 2
Men ziet alzins Uwer kracht veel getuigen,
Zelfs in de mond der kinderen, die zuigen.
Daardoor maakt Gij tot niet ende beschaamd
Uw vijanden, door Uw kracht zeer vernaamd.

Vers 3
Maar als ik wil aanzien ende bemerken
De hemelen Heer! Uwer handen werken,
De sterren, de mane, die Gij door 't woord
Maakt ende stelt een ieder op zijn oord.

Vers 4
Alsdan spreek ik bij mij verwonderd zere:
 
Wat is toch van den armen mens, o Heere!
Dat Gij zijner alzo gedachtig zijt,
En over hem zorge draagt t' aller tijd.

Vers 5
Gij maakt hem, dat hij God schier zij gelijke.
Want Gij maakt hem overvloedig en rijke,
Van heerlijkheid die toch naakt is en bloot.
Gij maakt hem vol met veel goederen groot.

Vers 6
Gij laat hem zijn over 't werk Uwer handen,
Als een heer derzelve in alle landen.
Zonder uitnemen, alles in 't gemeen,
Hebt Gij hem onderdaan gemaakt meteen.

Vers 7
Ossen, schapen, haar wolle en haar vellen,
Die Gij op de bergen voedt zonder kwellen,
En op dat veld weiden doet overal,
In bossen, bergen en in menig dal.

Vers 8
De vliegende vogelen die wel zingen,
De vissen des meers en ook alle dingen,
Die Gij haar wezen en den adem geeft,
Maakt gij hem onderdaan, ja al wat leeft.

Vers 9
O onze God en Heer zeer hoog geprezen!
Ten rechten moet Uwe Naam heerlijk wezen.
Uwes Naams heerlijkheid in overvloed
Strekt veel wijder dan de aardbodem doet.