De Lofzang van Zacharias

De Lofzang van Zacharias


Gezang 3 van de enige gezangen - De lofzang van Zacharias Bijbeltekst en zangtekst


Product vergelijk (0)


20 koraalvoorspelen - Willem Oranje

20 koraalvoorspelen - Willem Oranje

Oranje, Willem

20 koraalvoorspelen van Willem Oranje Inhoud:Psalm 24 (62, 95, 111, Gezang 92, 110, 121, 139)Psal..

€ 16,95

Advent - Bas Buitendijk

Advent - Bas Buitendijk

Buitendijk, Bas

Advent van Bas Buitendijk Inhoud:Lofzang van ZachariasLofzang van MariaOp U, mijn Heiland, blijf ..

€ 16,95

Advent en kerst 1 - Lenard Verkamman

Advent en kerst 1 - Lenard Verkamman

Verkamman, Lenard

Advent en kerst 1 van Lenard Verkamman Inhoud: Hoe zal ik U ontvangen Lofzang van Zacharias : 1 ..

€ 7,45

Daar is uit 's werelds duist're wolken - Leen Schippers

Daar is uit 's werelds duist're wolken - Leen Schippers

Schippers, Leen

Daar is uit 's werelds duist're wolken van Leen SchippersKerstsuite voor orgelInhoud:Hoe zal ik U on..

€ 11,50

De Lofzang van Zacharias: 1 en 3 - Pieter Heykoop

De Lofzang van Zacharias: 1 en 3 - Pieter Heykoop

Heykoop, Pieter

De Lofzang van Zacharias: 1 en 3 van Pieter HeykoopInhoud:Fantasie over"Lof zij den God van Israël, ..

€ 7,95

De Lofzangen - Cor van Dijk

De Lofzangen - Cor van Dijk

Dijk, Cor van

De Lofzangen van Cor van DijkInhoud:Koraalbewerkingen voor orgel, deel 3Variaties over de Lofzang va..

€ 10,95

De Lofzangen - Hans Prince

De Lofzangen - Hans Prince

Prince, Hans

De Lofzangen van Hans PrinceInhoud: Lofzang van MariaLofzang van ZachariasLofzang van Simeon..

€ 11,95

De Lofzangen - Marc de Leeuw

De Lofzangen - Marc de Leeuw

Leeuw, Marc de

De Lofzangen van Marc de Leeuw Inhoud: Lofzang van MariaLofzang van SimeonLofzang van Zacharias..

€ 11,95

Enige Gezangen deel 11 - Nico de Mes

Enige Gezangen deel 11 - Nico de Mes

Mes, Nico de

Enige Gezangen deel 11 van Nico de MesInhoud:Beknopte voorspelen en koralen over de Enige Gezangen A..

€ 13,95

Enige gezangen voor orgel - Paul Wols

Enige gezangen voor orgel - Paul Wols

Wols, Paul

Enige gezangen voor orgel van Paul Wols PraeludiumInhoud: Tien Geboden des HeerenLofzang van Maria..

€ 14,95

Geestelijke liederen - Cornelis Budding

Geestelijke liederen - Cornelis Budding

Budding, Cornelis

Geestelijke liederen van Cornelis BuddingInhoud:1. Psalm 1212. Psalm 1223.Psalm 1234. Psalm 1305. Ps..

€ 8,95

Kerstliederen voor orgel 1

Kerstliederen voor orgel 1

Alblas, Wim, Berg, Margriet van den, ...

Kerstliederen voor orgel 1 van diverse componistenInhoud: Lofzang van Zacharias (Wim Alblas)Hoe zal..

€ 14,45

Weergeven 1 t/m 12 van in totaal 26

67 En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest, en profeteerde, zeggende:

68 Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke;

69 En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht;

70 Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn;

71 Namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de hand al dergenen, die ons haten;

72 Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond;

73 En aan den eed, dien Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven.

74 Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze.

75 In heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes levens.

76 En gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden; want gij zult voor het aangezicht des Heeren heengaan, om Zijn wegen te bereiden;

77 Om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden,

78 door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte;

79 Om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze voeten te richten op den weg des vredes.

Lofzang van Zacharias

Vers 1
Lof zij den God van Israël,
Den HEER, die aan Zijn erfvolk dacht,
En, door Zijn liefderijk bestel,
Verlossing heeft teweeg gebracht;
Een hoorn des heils heeft opgerecht;
't Geen Davids huis was toegezegd,
Dat wil Hij ons nu schenken;
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond,
Door der profeten wijzen mond,
Zich hiertoe aan de vaderen verbond.

Vers 2
God had hun, tot hun troost, gemeld,
Hoe Zijn genâ ons redden zou
Van onzer haat'ren wreed geweld;
Nu blijkt Zijn onverwrikb're trouw;
Nu toont Hij Zijn barmhartigheid,
Van ouds den vaad'ren toegezeid,
En dat Hij wil gedenken
Aan 't heilverbond, aan dien gestaafden eed,
Dien Hij weleer aan Abram deed,
Aan Zijn verbond, dat van geen wank'len weet.

Vers 3
Hij speld' ons, dat wij t' allen tijd,
Wanneer die blijde heildag rees,
Van 's vijands dienstbaar juk bevrijd,
Hem dienen zouden zonder vrees,
Naar 't heilig recht, in ware deugd.
O dierbaar kind, o stof van vreugd,
Geschenk van 't Alvermogen,
Elk noem' u Gods profeet, en geev' u eer;
Gij treedt voor 't aanschijn van den HEER,
En baant Zijn weg door leven en door leer.

Vers 4
Dus wordt des HEEREN volk geleid,
Door 't licht, dat nu ontstoken is,
Tot kennis van de zaligheid,
In hunne schuldvergiffenis;
Die nooit in schoner glans verscheen,
Dan nu, door Gods barmhartigheên,
Die, met ons lot bewogen,
Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan,
Een ster in Jakob op doet gaan,
De zon des heils doet aan de kimmen staan.

Vers 5
Voor elk, die in het duister dwaalt,
Verstrekt deez' zon een helder licht.
Dat hem in schâuw des doods bestraalt,
Op 't vredepad zijn voeten richt.