Wet des Heeren

Wet des Heeren


De tien gebodenVerfijnd zoeken

Product vergelijk (0)


Groot loon deel 1 - Ds. D.W. Tuinier

Groot loon deel 1 - Ds. D.W. Tuinier

Tuinier, Ds. D.W.

Groot loon deel 1 van Ds. D.W. TuinierDe Tien geboden vanuit Gods Woord aan jongeren uitgelegd Elke..

€ 7,25 € 12,95

10 woorden van leven - Patrick Nullens

10 woorden van leven - Patrick Nullens

Nullens, Patrick

10 woorden van leven van Patrick NullensDe Tien geboden zijn nog steeds relevant voor ons leven vand..

€ 14,95

Een dag van rust - Ds. W.A. Zondag

Een dag van rust - Ds. W.A. Zondag

Zondag, Ds. W.A.

Een dag van rust van Ds. W.A. ZondagWat betekenen de woorden: ‘Gedenk de sabbatdag, dat gij die heil..

€ 9,95

In Uw spoor - Ds. A.T. Huijser

In Uw spoor - Ds. A.T. Huijser

Huijser, Ds. A.T.

In Uw spoor van ds. A.T. HuijserDe Tien Geboden uitgelegd aan jongerenDe titel van deze uitgave is o..

€ 16,90

Kom tot Zijn rust - Ds. H. Korving

Kom tot Zijn rust - Ds. H. Korving

Korving, Ds. H.

Kom tot Zijn rust van ds. H. KorvingOver de vreugde van de rustdagDe zondag als christelijke rustdag..

€ 14,50

Leer mij Uw weg - Bram van der Horst

Leer mij Uw weg - Bram van der Horst

Horst, Bram van der

Leer mij Uw weg van Bram van der Horst De basis van dit boekje wordt gevormd door de Tien Geboden..

€ 12,95

Leer mij Uw wet - H. van Dam

Leer mij Uw wet - H. van Dam

Dam, H. van

Leer mij Uw wet van H. van DamDe tien geboden aan kinderen uitgelegd.Waarom mag je niet liegen, niet..

€ 8,50

Vanuit de hemel gesproken - Theodorus van der Groe

Vanuit de hemel gesproken - Theodorus van der Groe

Groe, Theodorus van der, Bregman, C., ...

Vanuit de hemel gesproken van Theodorus van der GroeDe aanhef van de Wet des Heeren Theodorus van d..

€ 14,95

Groot loon deel 2 - Ds. D.W. Tuinier

Groot loon deel 2 - Ds. D.W. Tuinier

Tuinier, Ds. D.W.

Groot loon deel 2 van Ds. D.W. TuinierDe Tien geboden vanuit Gods Woord aan jongeren uitgelegd Elke..

€ 7,25 € 12,95

Weergeven 1 t/m 9 van in totaal 9

De tien geboden


Toen sprak God al deze woorden, zeggende:
Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.
1. Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
2. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.   
Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;
En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.
3. Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt.
4. Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.
Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;
Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is;
Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.
5 Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.
6. Gij zult niet doodslaan.
7. Gij zult niet echtbreken.
8. Gij zult niet stelen.
9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
10. Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

Tien geboden des Heeren

Vers 1
Mijn ziel, herdenk met heilig beven,
Hoe God, met majesteit bekleed,
Zijn wet op Horeb heeft gegeven,
Waar Hij deez' woorden horen deed:

Vers 2
"Ik ben de HEER, uw God en Koning,
Die van Egypte u bevrij',
U leidend' uit uw slaafse woning;
Dient dan geen goden nevens Mij.''

Vers 3
Voor beeldendienst zult gij u wachten:
Ik ben de HEER, een ijv'rig God;
'k Straf dien in drie en vier geslachten;
Maar schenk Mijn dienaars 't zaligst lot.'

Vers 4
Misbruikt geenszins den naam des HEEREN;
Zweert nimmer enen valsen eed;
Want hun, die Zijnen naam onteren,
Is Zijn getergde wraak gereed.''

Vers 5
Gedenkt en viert, met vee en magen,
Den Sabbath, na zesdaagse vlijt;
God schiep 't heelal in zoveel dagen,
En heeft den Sabbath Zich gewijd.''

Vers 6
Gij zult uw ouders need'rig eren,
Opdat uw God, die eeuwig leeft,
Uw dagen gunstig moog' vermeêren,
In 't land, dat Zijne hand u geeft!''

Vers 7
Gij zult niet doodslaan, noch u wreken.
Breekt nooit den echt; steelt niemands goed.
Gij zult geen vals getuig'nis spreken,
Bemint elk met een vroom gemoed.''

Vers 8
Uw hart zal nimmer iets begeren
Van alles, wat uws naasten is;
Uw ziel zal, als uw mond, God eren,
En houden Zijn getuigenis.''

Vers 9
Och, of wij Uw geboôn volbrachten!
Genâ, o hoogste Majesteit!
Gun door 't geloof in Christus krachten,
Om die te doen uit dankbaarheid.